Vítejte v sekci výběrových řízení

https://besto.cz/wp-content/uploads/2023/10/tender-icon-200X.png

Zde naleznete výběrová řízení, vyhlášená společností

BESTO CZ s.r.o.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 2023 - SANACE SPODNÍ STAVBY - Na Kozačce 923/9, Praha 2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

V případě Vašeho zájmu o účast ve výběrovém řízení č. 0923, vyplňte prosím formulář níže. Ten je potřebný pro vygenerování odkazu ke stažení projektové dokumentace a dalších souborů (včetně slepého rozpočtu), které jsou podkladem pro vypracování nabídky. Odkaz se Vám zobrazí zároveň s potvrzením o úspěšném odeslání formuláře. Děkujeme za Váš zájem.

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.

INFORMACE O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

Číslo zakázky 0923
Název zakázky SANACE SPODNÍ STAVBY
Druh zakázky Sanační úpravy exteriéru, odkopy, prostupy,

zásypy, sanační omítky a další stavební práce a

činnosti v rámci provádění sanace

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek 15.10.2023
Registrační číslo projektu 0923
Název projektu Na Kozačce 923/9, Praha 2
Název / obchodní firma zadavatele BESTO CZ s.r.o.
Sídlo zadavatele Na Kozačce 923/9, 120 00 Praha 2
Osoba oprávněná jednat za zadavatele, její telefon a e-mailová adresa Václav Novotný

(+420) 737 282 747

novotny@besto.cz

Osoba oprávněná jednat za zadavatele, její telefon a e-mailová adresa Lukáš Roubíček

(+420) 737 282 748

roubicek@besto.cz

IČ zadavatele / DIČ zadavatele IČ: 28394321, DIČ: CZ28394321
Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky, její telefon a e-mailová adresa Václav Novotný

(+420) 737 282 747

novotny@besto.cz

Lhůta pro podání nabídek do 15.12.2023 – 12.00 hod.
Místo pro podání nabídek Janovského 920/34, 170 00 Praha 7
Lhůta dodání / ukončení zakázky 31.10.2024
Místo dodání / převzetí plnění Na Kozačce 923/9, Praha 2
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy (SoD)
Popis (specifikace) předmětu zakázky / podmínky
Přesná specifikace v podobě výkresové dokumentace je obsažena v příloze, která je nedílnou součástí tohoto zadávacího dokumentu.
Pravidla pro hodnocení nabídek
·         Hodnotícím kritériem č.1 je odbornost a rozsáhlá praxe z předmětu zadání „SANACE SPODNÍCH STAVEB“

·         Hodnotícím kritériem č.2 je nejnižší nabídková cena

·         Hodnotícím kritériem č.3 jsou termíny zahájení a ukončení realizace předmětné zakázky


Technické kvalifikační předpoklady
 
 

·         Zadavatel požaduje k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů

·         dodavatele předložení níže uvedených dokladů prokazujících dále popsané

·         skutečnosti:

 

Seznam významných zakázek „SANACE SPODNÍ STAVBY“

Dodavatel prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením seznamu významných

zakázek v posledních třech letech s uvedením jejich rozsahu; přílohou tohoto seznamu musí být:

 

Seznam je dodavatel povinen předložit ve formě čestného prohlášení, kde

strukturovaně (v podobě tabulky) uvede následující údaje:

·         název objednatele,

·         název zakázky, kde byla zakázka realizována,

·         celkový rozsah plnění vč. finančního vyjádření v Kč,

·         doba a místo provedení služby,

·         údaj o tom, zda objednatele převzal dílo o řádném provedení.

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dodavatele
Zadavatel požaduje k prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dodavatele předložení níže uvedených dokladů prokazujících dále popsané skutečnosti:

Pojistná smlouva

·         Uchazeč prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě.

Konkrétně pak zadavatel požaduje doklad o pojištění, za který zadavatel považuje výhradně pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojištění odpovědnosti uchazeče za škody způsobené při výkonu jeho podnikatelské činnosti. Zadavatel přitom stanoví, že ke splnění zadávacích podmínek je nutné, aby pojistná částka předmětného pojištění činila alespoň 20 mil. Kč. Pojištění musí pokrývat všechna obvyklá rizika, která lze při plnění veřejné zakázky rozumně očekávat. Maximální spoluúčast v rámci pojištění může činit maximálně 100 tis. Kč.

Účetní závěrka

·         Uchazeč prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením účetní závěrky v plném rozsahu, včetně zprávy auditora, je-li zákonem uložena, sestavenou k poslednímu dni předcházejícího účetního období, je-li právním řádem platným v zemi sídla nebo bydliště uchazeče stanovena.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny Souvisí s dostatečným určením předmětu zakázky. Zadavatel musí uvést množství/rozsah (ve vztahu k předmětu zakázky), na základě, kterého má být stanovena nabídková cena.
Požadavek na formu nabídky Nabídka musí být zadavateli podána v listinné, nebo elektronické podobě, kde bude uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.[1]
Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Požadavek na jednu nabídku Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Vysvětlení zadávacích podmínek
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek, a to písemnou formou prostřednictvím e-mailu uvedeného v zadávacím dokumentu.
Další požadavky na zpracování nabídky
·         Platnost nabídky: minimálně 6 měsíců

·         Doba realizace: dle termínu stanoveném v zadávací dokumentaci

·         Platební podmínky: maximální výše zálohy nepřesáhne 50% ceny zakázky

Výběrové řízení se řídí Ustanovením podmínek společnosti BESTO CZ s.r.o., o výběrových řízení ze dne 7 března 2021
Poznámka zadavatele Zadavatel si vyhrazuje právo případně nevybrat žádného z uchazečů.
Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku prostřednictvím elektronické pošty.
BESTO CZ s.r.o. V Praze  dne 25.09.2023


Přílohy:

Zjednodušená technická dokumentace sanace spodní stavby,

bytový dům Na Kozačce 9/923, Praha 2

SEZNAM PŘÍLOH
NÁZEV DOKUMENTU MĚŘÍTKO FORMÁT
TECHNICKÁ ZPRÁVA 15
VÝKRESOVÁ ČÁST
PŮDORYS 1.PP, 1.NP ULIČNÍ ČÁST – STÁVAJÍCÍ STAV 1:50 2
PŮDORYS ULIČNÍ ČÁST – HYDROIZOLACE (VÝKOPY) 1:50 2
PŮDORYS DVORNÍ ČÁST- STÁVAJÍCÍ STAV 1:50 2
PŮDORYS DVORNÍ ČÁST – HYDROIZOLACE (VÝKOPY) 1:50 2
DETAILY 1:05 8
VÝKAZ VÝMĚR (slepý rozpočet)
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 2023 | VÝMĚNA STŘEŠNÍCH SVĚTLÍKŮ (Praha) - UZAVŘENO
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 2023 | HYDROIZOLACE TERASY (Praha) - UZAVŘENO
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 2023 | HYDROIZOLACE PŘÍSTUPOVÉ RAMPY (Praha) - UZAVŘENO
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 2023 | PŘELOŽENÍ STŘEŠNÍ KRYTINY (Praha) - UZAVŘENO
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 2023 | OPRAVA FASÁDY (Praha) - UZAVŘENO