Technický dozor Investora

Na rozdíl od klasického (SD) se technický dozor investora věnuje rozpočtu stavby a schvalování fakturace dílčích částí díla či jejich celků včetně pozastávek a možných slev. V nadsázce lze říci, že zastává funkci stavby vedoucího (supervize). Technický dozor investora zahrnuje kontrolu prováděné stavby tak, aby stavební firma dodržovala technické podmínky realizace, platné zákony, stavbu prováděla kvalitně, dodržovala rozpočet a termíny stavby. Technický dozor investora též komunikuje na základě plné moci s příslušnými úřady. Podle § 152 odst. (4)  Stavebního zákona č. 183/2006 Sb „U stavby financované z veřejného rozpočtu“, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby.